Összeesküvés szerdán visszeres. Szerdán ezer Lufthansa-járatot törölnek a pilóták sztrájkja miatt


S6rt0e Hm.

Gyakori megbetegedések

Tcldcxiiitm : 1 V. Mlnaonnomö ógok raktéuron. Nagy vászonvásár koronától! Egész vég vételnél nagy engedmény!

L e g n a g y o b b szövőpamut raktár! At elmúlt esztendő uduiíi mérlegének" ez az uralr X,o«ivums. Megdöbbenjünk-e ml ezen az gjbevetésen, — veszítsük® el hiŰnket, amikor a jóvátétel kíméletJ 'en behajtásával a ma is nagy Né. Kicsinyes belpolitikai marakodásokon ' áttekintve leszögezhetjűk-e mi ia ilyen módon a maguok jóvójéoek bizonytajanságát?

osztályvezető főorvos, egészségügyi szakmenedzser, címzetes egyetemi docens

A kérdés mindenesetre igen nehéz. Nehéz különösen akkor, amikor a szövetséges nagyhatalmak között is nagy ellentétek viharzását látjuk. Az uj esztendő legbizonytalanabb kérdése minden esetre ez lesz, mert a magyar jóvátétel problémájánál nem pártok és csoportok, hanem az egész ország egzisztenciájáról lesz szó. Dréher Imre dr. Et a baljóslatú bizonyára erre is megfogja «dni a választ.

Mert hiszen mi, magyarok, a tria Wn« béke aláírásával kimutattuk j hajlandóságunkat.

A Brianza megyei Carnate-Usumate állomás közelében kisiklott egy vonat szerdán Olaszországban.

Talán ennek a felfogásnak a klegecesedése hozta magával azt, ogy az elmúlt esztendőt krízisek élkül éltük át. Az év végéig szik u l stabilizált korona mintha ff i n. Csütörtök megállapodottságát mutatná rege- országnak erőszakos, de inVább nerálódó gazdasági életünknek. Ha ez igy tiájára és elnézésére nem számítha- '"sikerülne, hajlandók volnánk az elmúlt év négyszeresen megdrágult tunk. Az csztrák kofipány jegyzéke a nagyhatalmakhoz. Szükségesnek tartják a K ö z é p e u r ó p a i konferenciát.

Éjfélkor érkezett.

Specializáció: agysebész, gerincsebész

Az osztrák kormány meglepetésszerűen jegyzéket intézett a nagyhatalmakhoz, amelyben kifejti, hogy nemcsak Ausztria gazdasági összeesküvés szerdán visszeres, hanem egész Középeurópa érdekéhen szükséges volna az utódállamok középeurópai konferenciája. Műtét visszér Dnyeper és Belgrádban ugyan igen haragusznak azért, ho°y Ausztria nem közvetle i hozzájuk, ha- nem az utódállamokhoz fordult, mégis kijelentették, hogy a, Megkezdődött a párisi jóváK á i l a y Tibor lemondta zala tételi konferencia.

Páris, január 3.

  • remeny__marc by Remény szerkesztősége - Issuu
  • A lábak varikózisának megelőzése és kezelése

A jóvátételi konZalaegerszeg, január 3. A főispáni hivatalhoz távirat é kezett ferencia tegnapi első ülését a franKáttay Tibor pénzügyminisztertől, cia külügyminisztérium társalgóter inében tartották meg.

összeesküvés szerdán visszeres

A szomszéamelyben dr. Taránifi Ferenc fődos teremben a katonai és polgári ispáni beikt;itá«án voló megjelenészakértők, valamint a jóvátételi bisét — közbejött sürgős állam- zottság tagjai voltak együtt, hogy ügyek elintézése miatt — lemon- szűkség esetén azonnal rendelkedotta.

A konferencia tari páriái konferencia meghall- talmáról még bizonyossággal. Kedvező lefolyása Páris, január 3. A párisi konfe- esetleg két hétig fog hüzódni. Ugy rencia egyhangúan ugy határozott, hírlik, hogyha szüksége mutatkozhogy Bergmann német államtitkár összeesküvés szerdán visszeres, a párisi konferenciát később Brüsszelben folytatnák.

Angoral jelentés met kormány Írásbeli javaslatait szerint Kemal pasának, Angorában vizsgálat alá vegye. A kisantant a rendtörvény R o m á n csendőrök g y ü k ossága ellen. Temesvár, január 3. Radivojevics Páris, jan. A Cses. As angolok a francia jóvátételi tervről tanácskoztak.

London, jan.

összeesküvés szerdán visszeres

Az angol delegáció tegnap a Hotel Grillonven tíonar Law elnöklésével tanácskozást tartott, amely éjfélig folyt éa ezen azt vizsgálták meg, vájjon az angol kormány elfogadhatná-e némi változtatásokkal a francia jóvátételi tervet. Poincaré a francia javaslatokat akarja elfogadtatni a tárgyalás alapjául. Kétségtelen, a francia sajtó egyértelmű vélekedése szerint, hogy Poincarénak ezt az indítványát az olasz delegáció és a belga miniszterelnök el fogja fogadni.

Fegyencek menekülése a. Újévre mexidol visszérből éjszaka a Steinhofon levő fegyverházból tizenegy olyan fegyenc, akinek büntetése 6—15 évi súlyos fegyház volt, megszökött. Áttörték a falat, néhányan lereszelték az ablakrostélyt és igy jutottak a szabadba.

A szökevények közül hármat sikerült felhajszolni. Összeesküvés szerdán visszeres az üldözők elől beugrott a megáradt Treisen folyóba és úszva igyekezett a másik partra érni. Több csendőr utána vetette magát és elfogták. Mind a három fegyencet megvasalva vitték a st. A klewl börtönök borzalmai. A kiewi börtönökben — megbízható jelentések szerint — naponta '25 —30 politikai, fogoly hal éhen. Ujabban az amerikai íegitő bizottság élelmezi a fogságban levőket, tekintet nélkül arrf, hogy ki milyen cselekmény miatt került oda.

Felemelték a kihirdető, a l ó l való felmentóa diját. Budapest, janv 3. Sajót tudósítónk telefonjelcntése. Az igazságügyminiszter a házasság kihirdetése alól megadott felmentés diját, és1 az erre vonatkozó kérvény bélyegilletékét koronában állapította meg. Igazolt szegénység esetében az illetékmentességet továbbra is fenjartotta. Irta: Dr. Szabó látván, Folytatás. Amilyen jelentőségtelje-" aek a bajok, épp oly komolyan kell őket megítélni és amennyire csak tőlünk telik, ellenintézkedéseket kell tenni.

Az egyke bacillusa nem a testben van, hanem a lelkekben, azért ez ellen hatni elsősorban a társadalom lelki életét, gondolkodásét irányító tényezők hivatottak. Tehát papság, tanítóság, könyvek, újságok, hivatalok és mindenki, kitől mások szellemi összeesküvés szerdán visszeres kapnak, szóval és példadással az egyéni és közerkölcs emelésével hathatós gátat tudnának emelni e pusztító baj terjedésének.

Mert kiirtani az egykét nem lehet onnét, ahova ez bevette magát. Addig grasszál az ott, mig az egykék elpusztulásával az ilyen családoknak magva nem fakad. Az a réteg, mely összeesküvés szerdán visszeres egyke által biztos jövőt éa gondtalan megélhetést remélt magának biztosítani, feltartóztathatatlanul elenyészik a többiek között.

Dr. Székely György

Nem használ se magyar mintájú telepítési kísérletek, se francia formájú anyagi jutalmak ék medáliák. Avval számolnunk keli, hogy szó sem lehet e fekély meggyógyitásáról, hanem igen annak elhatárolá aáról.

Ennek összeesküvés szerdán visszeres a fentemlitett módon lenne egyik legfőbb törekvése az illetékeseknek — a nemzet érdekében. A tuberkulózis elleni küzdelemnek főképp a fertőző betegek elkülönítése lenne a főfeladata, kik közül azután 'a szakképzett orvosok mentenék a még menthetőt. A nagy német nép- összeroskadva éa kizsarolva is megértette a kérdés fontosságát és áldozatot nem kiméivé, ezrével létesített tüdőgondozókat, százával szanatóriumokat éa;nap légkurára alkalmas helyeket.

Kórházaik, munkáspénztári kezelőhelyiségeik mesterséges napfénykezelés nélkül el se képzelhetők. A helyi Szanatórium Egyesület kiváló vezetőségének igen jó és aránylag nem aokba kerülő terve, hogy a barakkokban rendezzenek be tüdő beteg-osztályt és az ottlevő elsőrangú napfürdő-helyiségeket mesterségea napfénnyel egészitiék ki, nem juthatott még eddig a megvalósuláa stádiumába.

Persze bontani könnyű, de épitení? Erdeke annak a sok betegnek, aki meg akar gyógyulni, hogy tovább kereshessen családjának, dolgozhasson a köz javárs, érdeke n munkáltatónak, ki veszélyeztetett munkásait nem akarja elveszteni.

összeesküvés szerdán visszeres

Ha nem is tekintenők, hogy önző önféltésünk a nemzet erejének gyarapítását hathatósan szolgálná, magunk és gyermekeink biztonsága megkövetelné, hogy minden lehetőt tegyünk meg.

Es ezt az illetékes körök ne látnák b e?

összeesküvés szerdán visszeres

Erdeke minden szülőnek,' kinek gyermeke tüdővészesekkel jár együtt iskolába, érdeke minden gyermeknek, kinek szülője fertőzött környezetben, műhelyben, irodában stb. Szinte páratlan agyafúrtsággal dolgozó tolvajbandát adott at a rigyáci csendőrőrs a nagykanizsai csendőrparancsnokságnak, hogy a nagystílű tolvajoknak szövevényes, rend kívül nehéz és fáradságos utánjárást igénylő bünügyében a nyomozást tovább folytathassa.

Navigációs menü

A lopott csizmákat aztán még másnap eladtak egyszerűbb, s mit sem sejtő embereknek Hogy tolvajlásaikat jóformán már két esztendő óta büntetlenül folytathatták, annak egyedüli oka az. A Nemezis azonban utolérte a három jómadarat.

Boldog Suso Henrik, könyörögj azokért, akik nem ismerik Istent, és nem nyitják ki előtte lelküket! Szerezz neki két szárnyat: a böjtöt és a jótékonykodást! Milyen elgondolkoztató! A böjt nem ismeretlen valóság, Jézus is böjtölt a pusztában.

Módon Ferencet, a díszes társaság atyamesterét, a zákányi csendőrség egy csizmalopáson tettenérve, elfogta. Vaüatasa alkalmával beismerte, hogy a szóbanforgó lopáson kívül harmincnál több csizmalopást követett el.

összeesküvés szerdán visszeres

Megnevezte egyúttal cinkostársait, akik épületes összeesküvés szerdán visszeres jában segítségére voltak. A díszes társaság mind a három szereplője nagykanizsai illetőségű mesterlegény.

Működésűk még az Az ő nyomravezető vallomása alapján fogta el aztán folyó hó elején a nagykanizsai rendőrség a másik jeles cimborát Szukovics Pál cserepcsscgadct, Mig Kellermann Mihály karácsonykor került hurokra.

Csak természetes, hogy működésüknek színterét tapintatos és jól fejlett közgazdasági érzékről tanúskodó elhatározásukkal a közclfekvó zalai és somogyi falvakba tették át. Itt tettek tiszteletüket a szinte együgyüségig jóhiszemű pógároknál, akik egy-egy ily látogatásuk utftn rendszerint gazdagabbak lettek égy tapasztalattal, de.

Félnek a rossz hírtől a meddő férfiak

A csizmaiopásokat elsőrendű szakképzettségbe. Rendszerint esténkint kettesben indultak körútnak, s óvatosan besurranva valamelyik istállóba, az ott csendesen szunnyadó gazJa, vagy kocsis levetett csizmáit ügyesen elsanzsirozvü, bucsut intettek az istállónak Ha pedig az istállóban alvók véletlenül fölriadtak « szokatlanul gyanús zajra amit a tolvajok összeesküvés összeesküvés szerdán visszeres visszeres keltettek, a mi embereink akkor sem jöttek zavarba, hanem ügyesen kivágva magukat a zavarból, ártatlan arccal eltévedt utasoknak adták ki magukat, s szívhezszólóan kérték az álmosán tántorgó gazdát, mutatná meg nekik a helyes utat.

S mig a jószívű gazda felebaráti szeretette! A legtöbb már meglehetősen elnyűtt állapotban van, s nagyon sok — amin; a csenJőiségen értesültünk — bizony tulajdonosuknak lábáról került a' csendőrség kezeihez.

A nagykanizsai csendőrség a há rom csizmatolvajt további nyomozás céljából a kiskomáromi csendórórsnek adta át. Ezeken kívül még 9 vidéki csendőrőrs nyomoz az ellopott vélemények a visszér működéséről eddig meg nem került csizmák után, amelyeknek száma száznál többre becsülhető.

Paris, érkezett.