Általános Szerződési Feltételek

I. Bevezető rendelkezések

A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó elvállalja az alábbiakban meghatározott filmalkotások (a továbbiakban: „videó”) elkészítését, Megrendelő pedig kötelezettséget vállal a Művek átvételére és a vállalkozói díj megfizetésére jelen szerződésben részletezett feltételekkel.

II. A szerződés tárgya

A ………... részére cégbemutató/reklám videó elkészítése, amely magában foglalja a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletben (költségvetés) foglalt, a Mű előállításával kapcsolatos feladatok teljeskörű elvégzését, lebonyolítását, ideértve minden részfeladatot (különösen: rendezést, gyártást, szereplők koordinálását, kreatív kivitelezést, utómunkát). Felek a Vállalkozónak a videó előállítására vonatkozó kötelezettségét oszthatatlan szolgáltatásnak tekintik.

III. Vállalkozó kötelezettsége

Vállalkozó kötelezettsége a szerződés II. pontjában megjelölt mű elkészítéséhez szükséges technika és személyzet biztosítása, ezzel összefüggésben a Vállalkozó alvállalkozók igénybe vételére jogosult.
Vállalkozó vállalja, hogy a videó elkészítése érdekében kiszáll a Megrendelő által megjelölt forgatási helyszínre. Felek rögzítik, hogy a videó legalább 1 (egy) perc, legfeljebb 5 (öt) perc hosszúságú.
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az elkészült videót a lehető leghamarabb, de legkésőbb a Megrendelő helyszínén történt forgatást követő 8 (nyolc) napon belül minden esetben a Megrendelő számára elektronikus úton átküldi a Megrendelő által megjelölt specifikációknak megfelelő formátumban vagy a – Megrendelő igénye esetén – feltölti a YouTube (http://youtube.com) oldalra.
Megrendelő jogosult a videót a Vállalkozónak kijavításra visszaadni, amennyiben az átadott videó nem megfelelő, a kifogásai megjelölésével. A Vállalkozó a javításra a kérés megfogalmazásától számítva 5 (öt) napon belül sort kell kerítenie.
A Vállalkozó tevékenységének sikeres ellátása érdekében köteles a Megrendelő munkatársaival szoros kapcsolatot tartani.
Felek rögzítik, hogy sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó részéről nem minősül szerződésszegésnek vagy késedelemnek, semmiféle olyan ok, amely a felek akaratának hatályán kívül esik, mint pl.: természeti csapás, háború, tűzeset, földrengés, sztrájk, vagy más egyéb munkajogi vita, betegség, elkerülhetetlen baleset, polgári megmozdulás, járvány, kormány intézkedés, állami hivatalok vagy tisztviselők intézkedései, műszaki létesítmények meghibásodásai, közellenség cselekedete, nem pótolható szállítási eszközök késedelme. Az ilyen vis-maior bekövetkeztekor a Felek egyéb jogain vagy jogorvoslási lehetőségeiken túl rendelkeznek azzal a joggal, hogy ezen megállapodás hatályát meghosszabbítsák azon időszak egészével vagy annak egy elhatározásuk szerinti részével, amely a szerződéssel kapcsolatos jogaik gyakorlásából elveszett a vis-maior miatt.

IV. Megrendelő kötelezettségei

Megrendelő köteles a Vállalkozót minden olyan körülményről értesíteni, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, illetve gátolja.
Megrendelő a jelen szerződés alapján megvalósult művek átvételére köteles, azt nem jogosult megtagadni és az átvételt írásbeli elismervénnyel köteles igazolni (teljesítési igazolás). Ennek elmaradása esetén a Vállalkozó teljesítése szerződésszerűnek tekintendő. Ezeket a rendelkezéseket kell alkalmazni a Megrendelő észrevételei, kifogásai alapján a Vállalkozó által kijavított művek átvételére is.
Megrendelő hozzájárul, hogy az elkészült videót a Vállalkozó a saját honlapján referenciaként feltüntesse.

V. Díjazás/ megrendelt szolgáltatás

A Vállalkozó jogosult számlát kiállítani a vállalkozói díjról.
Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozót a jelen szerződésben részletezett videó előállításáért …….- Ft + Áfa, azaz …………… Forint + ÁFA összegű vállalkozói díj illeti meg.
A vállalkozói díj a megküldött számla ellenében kerül megfizetésre a számlán megjelölt határideig átutalással a számlán feltüntetett bankszámlaszámra.
Az összeg magában foglalja a jelen szerződés III. pontjában felsoroltakat, és a Vállalkozó feladatainak ellátása során felmerülő valamennyi költséget.

VI. A szerződés megszűnése

Felek mindegyikét megilleti a rendkívüli, azonnali hatályú felmondás joga arra az esetre, ha a másik fél jelen szerződésből adódó lényeges kötelezettségét súlyosan megsérti. Tekintettel arra, hogy jelen szerződés meghatározott időtartamra és feladat elvégzésére jön létre, a Felek tartós jogviszonyt nem létesítenek, a rendes felmondás jogát kölcsönösen kizárják.

VII. Felhasználási és szerzői jogok

A Felek megállapodnak, hogy a videó átadásával, valamint azok ellenértékének megfizetésével a Vállalkozó időbeli és területi korlátok nélkül kizárólagos felhasználási jogot engedélyez a Megrendelő részére a videóra, mint műre vonatkozóan, amely alapján a Megrendelő a művet jogosult tetszőleges példányban többszörözni, a művet terjeszteni, bármilyen módon nyilvánossághoz közvetíteni, felhasználni, átdolgozni, kiadni, valamint további hasznosítás végett harmadik személynek átadni. A továbbiakban a művek felhasználására, megjelentetésére, valamint azok átdolgozására kizárólag Megrendelő jogosult, köteles azonban a Vállalkozó, mint szerző nevét az előírásoknak megfelelően Vállalkozó kérése esetén feltüntetni. A felhasználási jog mindennemű (időbeli és egyéb terjedelembeli) korlátozás nélkül illeti meg Megrendelőt.
Amennyiben a felhasználási módok a szerződés hatálya alatt úgy változnak vagy bővülnek, hogy a szerződés megkötésekor ismert és a szerződésben engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel vagy jobb minőségben teszik lehetővé, jelen szerződéssel megszerzett felhasználási jog e kibővült, illetve megváltozott felhasználási módokra is kiterjed.
A Vállalkozó kijelenti, hogy a részére a jelen szerződés V. pontjában meghatározott szerződéses ár tartalmazza a felhasználási jogok átruházásának, engedélyezések ellenértékét, magában foglalja a művek elkészítéséhez kapcsolódó összes feladatért részére járó ellenszolgáltatást, valamint a művek megalkotásával kapcsolatosan felmerült valamennyi költségét. A Vállalkozó a fenti nyilatkozat értelmében nem jogosult a Megrendelő felé a művekkel kapcsolatosan további díj, avagy ellenszolgáltatás követelésére.

VIII. Záró rendelkezések

Kapcsolattartó személyek:
a Megrendelő részéről: ………. tel.: +36………, email: ………………@...........
a Vállalkozó részéről: ………. tel.: +36………, email: ………………@...........

A Felek megállapodnak, hogy ezen szerződést, valamint az annak teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott minden információt üzleti titokként kezelnek, azokat kizárólag a szerződés teljesítése céljából használják fel, és illetéktelen személyek tudomására nem hozzák. A titoktartási kötelezettség a Feleket időbeli korlátozás nélkül terheli.
Jelen szerződést felek magyar nyelven kötik, a szerződés által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései irányadóak. Felek megállapodnak abban, hogy vita esetén azt elsősorban békésen, tárgyalásos úton kívánják rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, a Felek jogvitájukat a vonatkozó jogszabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt rendezik.
Ezen szerződés egymással megegyező kettő eredeti példányban készült. Felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírásra jogosult képviselőik útján jóváhagyólag aláírták.